Sol·licitud de plaça

Recollida de sol·licituds, a partir del 6 de maig 2019

Presentació de sol·licituds, del 13 al 17 de maig 2019

  • LLOC: Secretaria del centre.
  • HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 9’30 h. i de 13’30 a 14 h. (Per favor respectau l’horari)

SOL·LICITUD DE PLAÇA. preinscipció

Documents que s’han de portar:

  • Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites)
  • DNI dels pares i de l’alumne si en té.
  • Certificat d’empadronament (només si NO estan estan empadronat a Sineu)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia de la cartilla de vacunació
  • 3 fotografies de carnet (si l’alumne és d’educació infantil)
  • Fotocòpia llibre família nombrosa, si és el cas.
  • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència judicial o conveni regulador, part Règim visites.

Matrícula --> Del 24 al 28 de juny 2019

Documents per descarregar