Mestres i coordinacions.pdf

Competències del claustre:

a) Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també per a l’elaboració de la programació general anual.

b) Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir-ne les possibles modificacions posteriors.

c) Analitzar, aprovar i avaluar, conforme al projecte educatiu, els aspectes docents de la programació general anual del centre i informar-la abans de la seva presentació al consell escolar, com també informar la memòria de final de curs.

d) Aprovar els criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat.

e) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació.

f) Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar les funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat.

g) Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del professorat.

h) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica.

i) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de formació del professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats.

j) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.

k) Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat.

l) Conèixer la proposta de nomenament quant als coordinadors de cicle, de l’equip de suport, de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars, i de la comissió de normalització lingüística.

m) Elegir els seus representants al consell escolar.

n) Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels candidats.

o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre.

p) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de les avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin adequats.

q) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.

r) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament.

s) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb l’Institut d’avaluació i qualitat del sistema educatiu en els plans d’avaluació del centre.

t) Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva competència, analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.

u) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura

Professorat 23-24.pdf