Fons de llibres

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ I CREACIÓ D'UN FONS DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

El programa de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic, de titularitat del centre, que es nodreix de les aportacions econòmiques de les famílies (en concepte de dipòsit) i de les de la Conselleria per poder fer les adquisicions.

La finalitat és la de combinar l'educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb l'estalvi de les famílies, en el ben entès que per als centres educatius no ha de suposar cap benefici econòmic.

Aquests programes s’apliquen a les Illes Balears des del 2008 a primària i des de 2009 a Secundària. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és estimular la participació en aquests programes, ja que, a més de donar suport econòmic a les famílies, també tenen una important vessant educativa. Educar en el respecte a la utilització dels materials que s’utilitzen dins els centres educatius, al bon ús que se’n fa i a compartir aquests materials amb els companys o amb els alumnes dels cursos posteriors és un argument essencial per impulsar aquests programes.

El programa s’aplica a centres públics i concertats, i és de oferta obligada per part dels centres docents públics, i l'adhesió serà voluntària per part de les famílies, sempre que hi hagi un mínim d’un 10% de l’alumnat del centre que sol·liciti adherir-s’hi.


NORMES D’ÚS I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES DEL FONS DE LLIBRES

 • Tots els llibres de text i lectura del Fons aniran identificats amb el segell del Centre, un codi de barres i una etiqueta amb el número identificatiu a la portada.
 • Els quadernets trimestrals o de càlcul s'identificaran amb el segell i el nom de l'alumne.
 • Cada alumne del fons (per aules) tendrà associat un número identificatiu i farà ús durant tot el curs dels llibres que tenguin aquest número. Aquesta numeració es farà procurant que cada alumne tengui un repartiment equilibrat entre llibres nous i usats. Els llibres de religió tendran una numeració diferent a la resta.
 • El primer dia de classe el tutor s’encarregarà de repartir els llibres als alumnes adherits al Fons.
 • A principi de curs cada alumne folrarà els seus llibres nous amb plàstic no adhesiu. Els llibres usats ja vendran folrats. No és necessari folrar els quadernets de càlcul o similars, ni tampoc els quaderns trimestrals de primer cicle. A final de curs cada alumne deixarà els seus llibres en condicions adequades per poder-los utilitzar el proper any, si és precís canviarà el folre.
 • A excepció de primer cicle, tots els exercicis es faran a un quadernet, no s’escriurà en cap cas al llibre de text. Se seguiran sempre les instruccions del tutor o mestre d’àrea.
 • L’alumne tendrà cura de no escriure als llibres, d’esqueixar fulls, aferrar altres adhesius, etc al seu llibre i al dels seus companys.
 • Si un llibre es fa malbé, l’alumne ho ha de comunicar al tutor i aquest a la Comissió. Si s'ha extraviat el llibre o està greument deteriorat (no és possible reutilitzar-lo) n'haurà de retornar un altre igual al fons o pagar una penalització segons la següent taula:
 • 1r. Curs d’ús: es pagarà un 80% del seu valor
 • 2n. Curs d’ús: es pagarà un 60% del seu valor
 • 3r. Curs d’ús: es pagarà un 40% del seu valor
 • 4t. Curs d’ús: es pagarà un 20% del seu valor

Si el grau de deteriorament és menor la Comissió acordarà una sanció en proporció als danys.

Es valoraran els següents aspectes:

 • Comunicació voluntària i immediata de la incidència per part de l'alumne.
 • Intencionalitat dels fets.
 • Historial d'incidències de l'alumne al Fons .

La família disposarà de tres dies per signar, reparar i/o aportar la sanció imposada.

Es retirarà el dret a pertànyer al Fons per al següent curs en aquests casos:

 • L'incompliment de la sanció imposada per la Comissió en cas d'incidència.
 • La reiteració d'incidències.

Els llibres que formen part del Fons quedaran al Centre a final de curs. En cas d’haver de realitzar activitats de recuperació durant l’estiu, l’alumnat podrà perllongar la seva utilització fins al mes de setembre. En aquest cas el tutor o mestre d'àrea ho comunicarà a la Comissió amb antelació suficient per poder organitzar el préstec.

 • L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de poder adherir-se al programa en les mateixes condicions que els altres alumnes. L’alumnat adherit que es doni de baixa al Centre haurà de tornar els llibres al fons del Centre.Els llibres de text reutilitzables no es donaran de baixa abans de que es compleixi el període de quatre anys. De manera excepcional, podran donar-se de baixa amb anterioritat aquells exemplars que presentin un grau de deteriorament que els faci inservibles i es podran seguir utilitzant aquells que continuïn en bon estat d’ús.La darrera setmana de classe el tutor s’encarregarà de recollir tots els llibres i deixar-los ordenats dins la seva aula.