Consell escolar

El Consell escolar està integrat per:

 • El director o directora, que el presideix.

 • El/la cap d'estudis.

 • Un/a representant de l'ajuntament.

 • Cinc representants del professorat que s'elegeixen pel claustre.

 • Cinc representants dels pares, les mares o tutors/es legals , 4 elegits per ells/es i entre ells/es i 1 de l'AMIPA.

 • Un representant del personal d'administració i serveis.

 • El/la secretari/a del centre, amb veu i sense vot, que exerceix la secretaria del consell.


 • Composició de Consell escolar del CEIP Rodamilans:

 • El director: Joan Gual Bergas.

 • La cap d'estudis: Míriam Montes Guidux.

 • Els/les representants del professorat: Magdalena Jordà Gelabert, Antonia Real Horrach, Toninaina Santamaria Villalonga, Aina Cardell Martorell, Estela Tortella Soler.

 • Els/les representants dels pares i mares o tutors: Cati Covas Peñas, Pere Pau Carbonell Jordà, Catalina Maria Ramis Font, Roberto Justo López, Maria Tugores Garcia (AMIPA)

 • El representant de l'ajuntament: Tomeu Mulet Florit.

 • La secretària: Miquela Tugores Pons.

1 desembre 2021

Renovació del Consell Escolar

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa la Conselleria d’educació i universitat.

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Competències del Consell Escolar

1. Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu i les seves modificacions, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l'organització docent.

2. Elaborar informes, a petició de l'administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat.

3. Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.

5. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s'atenguin a la llei vigent.

6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i el rendiment de comptes.

7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l'obtenció de recursos complementaris.

8. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.

9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació del centre.

10. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei.

11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

12. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats extraescolars i complementàries, en virtut d'allò que disposin les Administracions educatives.

13. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l'administració educativa.