PROCÉS D’ADMISSIÓ


Del 3 al 14 de Maig

Totes les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través del GESTIB (Aquesta manera és la més adequada i segura en el procés per la situació de crisi social i sanitària actual.) DNI, NIE, CLAVE O USUARI GESTIB.

Si és un canvi de centre escolar i no teniu accés al GESTIB s’ha de demanar la contrasenya al centre actual.

L’atenció al públic es farà via telefònica o via correu electrònic. (971 52 02 26 o ceiprodamilans@gmail.com)

En cas de que hagiu d’assistir al centre serà amb cita prèvia, portant guants, mascareta i bolígraf de casa.


Matrícula --> Del 24 al 30 de juny 2021

Documents que s’han de portar (pels que no ho han entregat a l'Admissió):

  • Certificat d'empadronament.

  • Fotocòpia DNI pares i alumne/a si en té.

  • Fotocòpia de la targeta sanitària.

  • Fotocòpia de la cartilla de vacunació.

  • Fotocòpia Llibre de família.

  • Fotocòpia Llibre de família nombrosa, si és el cas.

  • 1 fotografia de carnet (si l’alumne/a és d’educació infantil).

  • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència judicial o conveni regulador, part Règim visites.

Autoritzacions / Documents per descarregar, signar i entregar al centre: